دلتاچک

دلتا چك عبارت است از مقایسه نتایج فعلی با نتایج قبلی بیمار، موجود در پرونده سوابق بیمار دلتا چک با هدف شناسائی و پيگيري و كشف خطاهاي رندوم در حوزه نتایج طبیعی و غیر طبیعی صورت ميگيرد، اختلاف گسترده بین…

Read more