وب سرویس استعلام هویت، استحقاق سنجی، ارسال نسخ کاغذی و دریافت نسخ الکترونیکی بیمه سلامت

در نرم افزار های آزمایشگاه، رادیولوژی، درمانگاه و مطب راهکار – دارای تاییدیه از بیمه سلامت