وب سرویس (API) تامین اجتماعی

در نرم افزار های آزمایشگاه، رادیولوژی سونوگرافی، کلینیک و مطب راهکار

با تمامی امکانات لازم، به جهت رفع نیاز به استفاده از وب سایت درمان