مشتریان راهکار – استان گیلان

آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی رشت

آزمایشگاه معاونت بهداشتی استان گیلان – رشت

آزمایشگاه آتیه رشت

آزمایشگاه جم رشت

آزمایشگاه فارابی رشت

آزمایشگاه سپهر رشت

آزمایشگاه دکتر نیکوکار رشت

آزمایشگاه دکتر امیدواری بندز انزلی

آزمایشگاه دکتر عسکری انزلی

آزمایشگاه قائم آستانه

آزمایشگاه دکتر علوی آستانه

آزمایشگاه دکتر جلالی لاهیجان

آزمایشگاه رازی لاهیجان

آزمایشگاه شریف لاهیجان

آزمایشگاه مهر لاهیجان

آزمایشگاه دکتر پوریوسف آستارا

آزمایشگاه بهراد کلاچای

آزمایشگاه حکمت املش

آزمایشگاه دکتر صفاری فومن

آزمایشگاه شفا فومن