مشتریان راهکار – استان گلستان

آزمایشگاه دکتر دهقان

آزمایشگاه پاستور گرگان

آزمایشگاه دانش گرگان

آزمایشگاه طعنه گرگان

آزمایشگاه دکتر آسوده گرگان

سازمان انتقال خون گرگان

آزمایشگاه دکتر بلخی گرگان

کاپری گرگان

دکتر طعنه گرگان

آزمایشگاه مهر گرگان

آزمایشگاه پیمان بندر ترکمن

آزمایشگاه فدک بندر گز

آزمایشگاه فاضل

آزمایشگاه نویان

مرکز بهداشت آق قلا