مشتریان راهکار – استان مازندارن

آزمایشگاه رفرانس دانشگاه علوم پزشکی ساری

آزمایشگاه پارس ساری

آزمایشگاه دکتر پیوندی ساری

آزمایشگاه امیر ساری

آزمایشگاه دکتر صابریان بابل

درمانگاه فرهنگیان بابل

آزمایشگاه سینا بابلسر

رادیولوژی دکتر عموزاده آمل

آزمایشگاه دکتر علی نیا آمل

آزمایشگاه موسی بن جعفر آمل

آزمایشگاه دکتر دهقان آمل

رادیولوژی دکتر هاشمیان آمل

رادیولوژی دکتر شاهرخی

آزمایشگاه نادر رامسر

آزمایشگاه رازی محمود آباد

آزمایشگاه ایران آمل

آزمایشگاه آریان بابلسر

آزمایشگاه دکتر حسام محسنی نوشهر

آزمایشگاه دانش رودسر