مشتریان راهکار – استان سمنان

آزمایشگاه مرکزی مرجع سلامت دانشگاه علوم پزشکی سمنان

آزمایشگاه مرکز بهداشت سرخه سمنان

آزمایشگاه درمانگاه رضوی شاهرود

آزمایشگاه سینا شاهرود

آزمایشگاه مهر شاهرود

مرکز بهداشت گرمسار