مشتریان راهکار – استان آذربایجان شرقی

آزمایشگاه مرکزی استان (دانشگاه علوم پزشکی تبریز) ، سهند تبریز، آزمایشگاه اطبا تبریز، آزمایشگاه دکتر علیزاده تبریز، آزمایشگاه دکتر عرفان تبریز، آزمایشگاه دکتر شیخ علیزاده تبریز، آزمایشگاه قائم تبریز، آزمایشگاه ثمین تبریز، آزمایشگاه پارس تبریز، آزمایشگاه پاستور شبستر، آزمایشگاه بهار بستان آباد، آزمایشگاه کسری تبریز، آزمایشگاه دانش مراغه، آزمایشگاه پاستور مراغه، رادیولوژی گلگشت تبریز، رادیولوژی دکتر توحیدی-دکتر حداد تبریز، درمانگاه سفیران ملکان