مجوز ها و گواهینامه ها

اخذ مجوز دانش بنیان

تاییدیه بیمه سلامت برای وب سرویس نسخ الکترونیک

نامه ی وزارت بهداشت مبنی بر معرفی نرم افزار آزمایشگاه راهکار به دانشگاه های علوم پزشکی کشور

تاییدیه دانشگاه علوم پزشکی (مازندارن)

مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

حضور در پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی تهران

شرکت در نمایشگاه کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی