به زودی: رونمایی از سامانه نوبت دهی پزشکان با گواهینامه سپاس وزارت بهداشت